محصولات سرویس چرخ

جک های بالابر تعمیرگاهی

خدمات رادمن

تعمیرات تخصصی در محل

تعمیرات سنگین (اورهال)

نگهداری دوره ای تجهیزات

آزمایشگاه رادمن

calibration vector

بررسی کالیبراسیون تجهیزات

بررسی کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی و صدور گواهینامه معتبر کالیبراسیون جهت ارائه به مراجع ذیربط در مجهزترین آزمایشگاه تجهیزات تعمیرگاهی

pc

بررسی صحت عملکرد

بررسی صحت عملکرد تجهیزات طبق استانداردهای روز دنیا و صدور گواهینامه معتبر

calibration vector

بررسی کالیبراسیون تجهیزات

بررسی کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی و صدور گواهینامه معتبر کالیبراسیون جهت ارائه به مراجع ذیربط در مجهزترین آزمایشگاه تجهیزات تعمیرگاهی

pc

بررسی صحت عملکرد

بررسی صحت عملکرد تجهیزات طبق استانداردهای روز دنیا و صدور گواهینامه معتبر

تامین کنندگان