تجهیزات مونتاژ و اسمبلی

جهت مونتاژ اجزا خودرو به تجهیزاتی با کیفیت، دقیق و متناسب با ظرفیت خط نیاز است. کیفیت و دقت بالای تجهیزات منجر به کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت و راندمان در خط خواهد شد. از این رو رادمن در طراحی و تامین این تجهیزات از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای استفاده می‌کند.

در ادامه به مرور و تشریح تجهیزات این بخش خواهیم پرداخت.