معاینه فنی موتورسیکلت راوالیولی

خط معاینه فنی موتورسیکلت دارای آزمون‌های مختلفی می‌باشد. این آزمون‌ها ایمنی و عملکرد صحیح فنی موتورسیکلت‌ها را تضمین می‌کند. روند این آزمون‌ها در معاینه فنی موتورسیکلت به شرح زیر است: 1- ورود و ثبت اطلاعات اولیه موتورسیکلت و تطبیق مدارک 2- سنجش گازهای خروجی 3- آزمون صدا 4- آزمون غلطکی ترمزها 5- آزمون ظاهری اطراف بدنه مراکز معاینه فنی موتورسیکلت، باید مجهز به دستگاه اندازه‌گیری دور موتور، سیستم اندازه‌گیری صدای اگزوز و سیستم اندازه‌گیری گازها و مواد خروجی از اگزوز مشتمل بر HC-CO، باشد.