تجهیزات بخش ED (Electrocoating)

فرآیند پوشش الکتریکی ED (Electrocoat Dip)

این بخش نیز شامل مراحل اصلی زیر است:

  • اسپری‌های مه پاش (Misting Sprays)
  • مخزن محلول (ED Tank)
  • اسکرابرها
  • مخزن شستشو (Rinse Tank)
  • ادوات شستشو

در بخش تجهیزات پوشش الکتریکی یا ED، رادمن توانایی طراحی و تامین انواع کانوایر‌های مناسب، مخزن‌ها، اسکرابرها و ادوات شستشو را داراست.