معاینه فنی چیست؟

ایمنی تعمیرگاه , معاینه فنی , تجهیزات تعمیر گاهی

معاینه فنی معاینه فنی شامل مجموعه ای از آزمایش هاست که به وسیله آنها هرگونه ایراد و استاندارد بودن کارکرد خودرو مشخص می شود. داشتن مدرک معاینه فنی یکی از موضوعات مهم برای دارندگان خودرو می باشد. در صورت به همراه نداشتن برگه معاینه فنی خودرو سواری، راننده توسط پلیس جریمه خواهد شد . پس […]