شناخت معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو , تجهیزات معاینه فنی ,تجهیزات تعمیرگاهی رادمن

معاینه فنی خودرو چیست – تعریف معاینه فنی به کنترل فنی و کیفی خودرو که از قبل برای آن استاندارد هایی مشخص شده معاینه فنی خودرو می گویند. در معاینه فنی پارامتر هایی همچون تست آلایندگی ،تست فنر ها و جلو بندی، سنجش سیستم ترمز خودرو ، اتصالات سیستم فرمان و تست چراغ های و […]

معاینه فنی چیست؟

ایمنی تعمیرگاه , معاینه فنی , تجهیزات تعمیر گاهی

معاینه فنی معاینه فنی شامل مجموعه ای از آزمایش هاست که به وسیله آنها هرگونه ایراد و استاندارد بودن کارکرد خودرو مشخص می شود. داشتن مدرک معاینه فنی یکی از موضوعات مهم برای دارندگان خودرو می باشد. در صورت به همراه نداشتن برگه معاینه فنی خودرو سواری، راننده توسط پلیس جریمه خواهد شد . پس […]