انواع داینامومتر

انواع داینامومتر گشتاور و توان تولیدی و نیروی موتور در بررسی یک موتور از مشخصه های اصلی محسوب می شود که این کمیت ها به وسیله دستگاهی به نام دینامومتر Dynamometer  اندازه گیری می شود که مصرف انرژی و استقامت قطعات خودرو هم به وسیه این دستگاه تست می شود. از مهم ترین کاربرد یک […]