معاینه فنی خودروهای سنگین یونی متال

معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین دارای آزمون‌های متفاوتی در این مراکز دارا می‌باشند. ترتیب این مراحل به صورت زیر است: 1- آزمون نور چراغ‌های جلو 2- آزمون لغزش جانبی چرخ‌های جلو 3- آزمون غلطکی ترمزها (با امکان بارگذاری بر روی محورها) 4- آزمون لقی جلوبندی و فرمان 5- سنجش گازهای خروجی از اگزوز (میزان کدری دوده) 6- آزمون ظاهری اطراف بدنه 7- آزمون کیلومتر شمار (برای اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها اهمیت بیشتری دارد.) 8- توزین خودرو 9- آزمون صدا باید توجه داشت که در مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، هر چند اندازه‌گیری وزن خودرو به عنوان یک آزمون محسوب نمی‌گردد، ولی جهت انجام محاسبات مورد نیاز، وزن وارده بر هر محور به کمک باسکول اندازه‌‌گیری می‌شود.