سیستمهای تغذیه خطوط و انبارش

رادمن در ادامه طراحی و تامین ادوات و تجهیزات خطوط تولید خودرو، با ارائه تجهیزات سیستم‌های تغذیه و انبارش خودرو،‌محصولات تحت پوشش خودرا تکمیل می‌نماید. انواه اسکید‌ها، انواع هنگرها، پالت‌های مخصوص، قفسه‌های انبارش و سیستم‌های KDS جز این دسته محصولات هستند.

در ادامه به معرفی هر محصول میپردازیم: