مباحث پایه‌ای تعمیرات

ایمنی تعمیرگاه , معاینه فنی , تجهیزات تعمیر گاهی

معاینه فنی چیست؟

معاینه فنی معاینه فنی شامل مجموعه ای از آزمایش هاست که به وسیله آنها هرگونه ایراد و استاندارد بودن کارکرد خودرو مشخص می شود. داشتن

ادامه مطلب »