خطوط معاینه فنی یونی متال، به عنوان خطوط معاینه فنی خودروهای سنگین و سبک برتر در اروپا همواره مطرح می باشند. تجهیز تعمیرگاه با خطوط معاینه فنی یونی متال، علاوه بر ایجاد کیفیت و صحت در نتیجه، اطمینان از دوام و عمر مفید از خطوط معاینه فنی را نیز به همراه می آورد.