داینامومتر

داینامومتر وی تک مدل تک محور

داینامومتر وی تک مدل دو محور